­­כללי

 1. תקנון אתר זה מסדיר את ההצהרות ההסכמות והפטורים בין משתמש האתר (להלן: “האתר”) לבין בעליו של האתר (להלן: “העסק”).
 2. לצורך התקנון, “משתמש” הינו כל אדם, לרבות תאגיד ו/או מי מטעמו, שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 
 3. העסק שומר לעצמו את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התקנון.

השירותים

 1. האתר מיועד להציע למשתמש שירותים ליצירת אתרים (להלן: “אתר המשתמש“) ו/או עיצוב לוגו ו/או חידוש אתר קיים ו/או הוספת או יצירת תוכן ו/או תחזוקה שוטפת של אתר המשתמש (להלן: “השירות/ים“).
 2. תעריפי השירותים יוצעו למשתמש על ידי העסק בהצעת מחיר שתשלח למשתמש, לשיקול דעת העסק (להלן: “הצעת המחיר“) וככל שמשתמש יהיה מעוניין בקבלת השירותים תבוצע בין העסק למשתמש עסקה, בהתאם לתנאי הצעת המחיר (להלן: “העסקה“).
 3. בעת ההרשמה לאתר, יידרש המשתמש לספק, בין היתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה; פרטי התאגיד מטעמו; מספר זהות; או מספר תאגיד ו/או עוסק; כתובת; מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל.
 4. באחראיות המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ומלאים. לעסק לא יהיה כל אחריות בגין כל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש או מי מטעמו בגין מסירת פרטים לא מדויקים ומלאים. אם יתברר למשתמש כי מסר לעסק מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, הוא יודיע על כך לעסק לאלתר ויתקן מידע זה.
 5. לעסק שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או שלא לאשר שימוש באתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי העסק, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או טענה של העסק בעניינים אלה המשתמש הפר את הוראות תקנון האתר ו/או הוראות מסמך תנאי העסקה; המשתמש ביצע עסקה בחוסר תום לב.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. העסק יהיה רשאי לשמור מידע פרטי שסופק על ידי המשתמש ו/או להפיק מידע באמצעות ניתוח המידע שנמסר על ידי המשתמש, והכל כדי לספק למשתמש את השירותים או חלקים מהם, באופן מיטבי ומותאם לצרכיו של המשתמש.
 2. המידע הנמסר על ידי המשתמש מאובטח בשיטות אבטחת מידע העומדות בסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה, והכוללות הצפנת מידע, הגבלת גישה אך ורק לאנשים המורשים לגשת אליו, בקרת גישה ועוד. 
 3. SMS. המשתמש רשאי להורות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתו ובהתאם לעניין.

הגבלת אחריות ושיפוי

 1. אמיתות הפרטים הנמסרים לעסק על ידי המשתמש, הינם באחריות המשתמש בלבד. העסק אינו בודק את נתונים אלה, תקפותם ודיוקם.
 2. העסק לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות על מידע באתר, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 3. העסק לא יהא אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה ממידע שקיים באתר. המשתמש מודע לכך כי השימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
 4. המשתמש מתחייב לשפות את העסק מידית בגין כל נזק, הפסד או הוצאה בהם ידרש העסק לשאת (לרבות שכ”ט עו”ד) בכל מקרה בו יפתח נגד העסק הליך בגין הפרת הצהרותיו והתחייבויותיו של המשתמש על פי תקנון זה.  

זכויות קנייניות

 1. כל הקניין הרוחני ובו זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב, מידע טכנולוגי, יישומים, קבצים גראפיים, קודי מחשב, טקסטים, סימנים מסחריים רשומים, לוגו, אודיו, ווידאו ו/או כל חומר אחר הכלול (להלן: “המידע“) הינם של העסק, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו או/כל חלק הימנו.

שונות

 1. האמור בתקנון זה, מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 2. אין בתקנון כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.
 3. הדין החל על תקנון זה אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

תנאי הסכם

הגבלת אחריות

 1. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העסק ו/או מי מטעמו בכל הנוגע להפרת זכויות יוצרים של אדם אחר שעשה שימוש באתר המשתמש. 
 2. העסק לא ישא באחריות ככל שאילו מהתכנים המועלים לאתר המשתמש יהוו הפרת זכויות יוצרים של אדם אחר, וככל שתוגש נגד העסק תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או כל תביעה אחרת בגין העלאת התכנים לאתר המשתמש, ישא המשתמש באחריות המלאה כפלי העסק ותוענק לעסק זכות שיפוי מלאה כלפי המשתמש.
 3. העסק לא יהא אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש של אדם אחר באתר המשתמש. המשתמש מודע לכך כי השימוש שעושים באתר המשתמש יהא על אחריותו בלבד.

זכויות קנייניות

 1. אתר המשתמש יהיה בבעלות המשתמש, לרבות הדומיין של האתר.
 2. המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים לאתר המשתמש משום עבירה לרבות לפי חוק זכויות יוצרים, תשס”ח-2007 ו/או חוק כל שהוא הפגוע בזכויות יוצרים ו/או כל זכות קניינית כל שהיא.
 3. המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין ביצירותיהם המועלות לאתר המשתמש משום פגיעה בצדדים שלישים לפי כל חוק על פי דיני מדינת ישראל.
 4. המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם יצירותיהם המועלות לאתר אינן נמצאות במחלוקת בגין הבעלות על זכויות היוצרים שלהן בעת העלאתן לאתר המשתמש.