מי אנחנו

עננים – יוצרים אתרים לאמנים. סטודיו לבניית ועיצוב אתרים. כתובת האתר שלנו היא: http://ananim-art.com.

כללי

1. מדינות הפרטיות של עננים (להלן: “העסק“) נועדה לאפשר את פרטיות המשתמשים (להלן: “המשתמש“), בעת השימוש באתר העסק.

2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה פירוט אודות איסוף המידע של המשתמש באתר, וסקירת אופן שימוש העסק במידע הנמסר והנאסף אגב השימוש באתר.

3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. העסק רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת התקנון, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים, אם קיימים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה. שימוש באתר העסק כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות.

4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

איסוף מידע והשימוש בו

5. חלק מהשירותים הניתנים טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת: שם המלא, מספר זהות, כתובת, דרכי התקשרות.

6. המשתמש מצהיר כי מסר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

7. לעסק מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתר העסק, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול אתר העסק, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, למטרות דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים וכן ביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים – הן למטרות תפעוליות והן למטרות מסחריות ושיווקיות, וכיוצא באלו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת ליצור קשר עם העסק ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלה באתר, מילוי השדות מהווה תנאי הכרחי.

8. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתרי החברה, הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות על ידי צד ג’ לעשות כן במפורש ו/או במקרה של הורה או אפוטרופוס לקטין. המידע אשר מסר המשתמש לעסק, ישמר במאגרי המידע של העסק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 7 לעיל, בהתאם למדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.

9. כלל המידע שנמסר ו/או נאסף אודות המשתמש לצורך אספקת השירותים באתר, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, ישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של העסק, ויוחזק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות העסק בלבד ובכפוף ולאמור במדיניות זו.

10. העסק לא יעשה שימוש במידע אודות משתמש שאינו למטרות המפורטות לעיל וכן לא יעביר מידע לצדדים שלישיים אלא בהסכמת המשתמש.

עוגיות (cookies)

11. השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן (להלן יחדיו: “Cookies”  ו/או “עוגיות”), לצורך שיפור חווית הגלישה באתר.

גישה ושימוש במידע

12. במסגרת שירותי העסק עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבדכיוון שלחיצה על הקישור הינה הפניה לאתר ו/או יישום חיצוני. לעסק לא יהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא יישא באחריות ביחס לכך.

13. בעת מסירת פרטי המשתמש באתר, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת מטעם העסק, לרבות  בדוא”ל ובהודעות SMS. המשתמש רשאי להורות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתו ובהתאם לעניין.

מסירת מידע לצד שלישי

14. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:

אבטחת מידע

15. העסק עושה ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. העסק מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

יצירת קשר

16.בנושא פרטיות על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, המשתמש או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי העסק ואף לבקש מהעסק לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק.